CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 14 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.007069 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
1.007067 Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu. Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
1.007066 Thủ tục công nhận Danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu. Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.007922 Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã Thi đua - khen thưởng Hội nông dân cấp xã
1.000748.000.00.00.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
2.000346.000.00.00.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
2.000337.000.00.00.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
1.000775.000.00.00.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
2.000305.000.00.00.H56 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
1.012378.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã) Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
1.012373.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng (Cấp xã) Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
1.012374.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp xã) Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
1.012376.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã) Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
1.012379.H56 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp xã) Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã