CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 10 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.001085.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
1.001078.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
1.001167.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
1.001156.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
1.001028.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
2.000509.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
1.001055.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
1.001090.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
1.001098.000.00.00.H56 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã
1.001109.000.00.00.H56 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã