CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 7 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.003605.000.00.00.H56 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.010800 Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010840 Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010842 Hỗ trợ kinh phí hợp đồng thuê hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010843 Hỗ trợ làm đường lâm nghiệp vùng trồng rừng sản xuất tập trung Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010841 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010844 Khen thưởng cho các xã, thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới theo các mức độ: nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hoặc bảo trì, nhằm nâng cao chất lượng các công trình, các nội dung tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đầu tư thuộc đối tượng hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước Nông nghiệp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh