CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.010944.000.00.00.H56 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện