CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.002693.000.00.00.H56 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng kỹ thuật Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện