CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 5 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.001839.000.00.00.H56 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.004496.000.00.00.H56 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
2.001824.000.00.00.H56 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc
2.001837.000.00.00.H56 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.004545.000.00.00.H56 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện