Tình hình xử lý hồ sơ
Tổng tiếp nhận mới

124.204 hồ sơ

Đã xử lý

119.560 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Tổng hồ sơ: 81.178

- Kỳ trước chuyển sang: 40.043

- Tiếp nhận mới: 41.135

Hồ sơ đã xử lý: 43.170

- Đúng hạn: 41.896

- Quá hạn: 1.274

97.05% đúng hạn
Tháng 2
Tổng hồ sơ: 113.506

- Kỳ trước chuyển sang: 36.620

- Tiếp nhận mới: 76.886

Hồ sơ đã xử lý: 70.420

- Đúng hạn: 69.100

- Quá hạn: 1.320

98.13% đúng hạn
Tháng 3
Tổng hồ sơ: 47.389

- Kỳ trước chuyển sang: 41.206

- Tiếp nhận mới: 6.183

Hồ sơ đã xử lý: 5.970

- Đúng hạn: 5.722

- Quá hạn: 248

95.85% đúng hạn
Tháng 4
Tổng hồ sơ: 0

- Kỳ trước chuyển sang: 0

- Tiếp nhận mới: 0

Hồ sơ đã xử lý: 0

- Đúng hạn: 0

- Quá hạn: 0

0.00% đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số mới tiếp nhận trực tiếp Số kỳ trước chuyển qua Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn