CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 2 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.004082.000.00.00.H56 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã
1.010736.000.00.00.H56 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã