CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 12 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.000815.000.00.00.H56 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã
2.000843.000.00.00.H56 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng
2.001008.000.00.00.H56 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.000992.000.00.00.H56 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.000884.000.00.00.H56 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã
2.001044.000.00.00.H56 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.000913.000.00.00.H56 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư Pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã
2.001052.000.00.00.H56 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.001050.000.00.00.H56 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.000942.000.00.00.H56 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư Pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã
2.000908.000.00.00.H56 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
2.000927.000.00.00.H56 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư Pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã