CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 4 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.010723.000.00.00.H56 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện
1.010726.000.00.00.H56 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện
1.010725.000.00.00.H56 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện
1.010724.000.00.00.H56 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường Uỷ ban nhân dân huyện