CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 3 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.001283.000.00.00.H56 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.001270.000.00.00.H56 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.001261.000.00.00.H56 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Ủy ban nhân dân cấp Huyện