CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.002501.000.00.00.H56 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã