CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 6 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.007870 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 m3 (tấn)) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa Biển và hải đảo Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.009482.000.00.00.H56 Công nhận khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.009484.000.00.00.H56 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.009483.000.00.00.H56 Giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.009486.000.00.00.H56 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.009485.000.00.00.H56 Trả lại khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo Ủy ban nhân dân cấp Huyện