CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 11 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.004444.000.00.00.H56 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục trung học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.004475.000.00.00.H56 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục trung học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
2.001818.000.00.00.H56 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục trung học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.001809.000.00.00.H56 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục trung học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.005108.000.00.00.H56 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục trung học Trung tâm Giáo dục thường xuyên
1.004442.000.00.00.H56 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục trung học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.001904.000.00.00.H56 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục trung học
2.002481.000.00.00.H56 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Giáo dục trung học Phòng Giáo dục và đào tạo, Trường Trung học cơ sở
2.002482.000.00.00.H56 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục trung học Phòng Giáo dục và đào tạo
2.002483.000.00.00.H56 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Giáo dục trung học Phòng Giáo dục và đào tạo
3.000182.000.00.00.H56 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo