CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.008838.000.00.00.H56 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã