CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 2 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.007200 Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.007194 Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện