CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 6 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.007200 Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.007194 Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.011467 Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.011468 Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
3.000233 Hỗ trợ cho sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
3.000232 Hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền, xây dựng thương hiệu; chi phí thiết kế, mua bao bì, nhãn mác hàng hóa cho các sản phẩm OCOP. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện