CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.002409.000.00.00.H56 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã