DANH SÁCH ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

 

TT Huyện, Thị xã, Thành phố Đầu mối tiếp nhận
1 Thành phố Thanh Hóa Thông tin liên hệ
2 Thị xã Bỉm Sơn Thông tin liên hệ
3 Thị xã Sầm Sơn Thông tin liên hệ
4 Thị xã Nghi Sơn Thông tin liên hệ
5 Huyện Đông Sơn Thông tin liên hệ
6 Huyện Quảng Xương Thông tin liên hệ
7 Huyện Hoằng Hóa Thông tin liên hệ
8 Huyện Hậu Lộc Thông tin liên hệ
9 Huyện Hà Trung Thông tin liên hệ
10 Huyện Nga Sơn Thông tin liên hệ
11 Huyện Thiệu Hóa Thông tin liên hệ
12 Huyện Triệu Sơn Thông tin liên hệ
13 Huyện Yên Định Thông tin liên hệ
14 Huyện Nông Cống Thông tin liên hệ
15 Huyện Ngọc Lặc Thông tin liên hệ
16 Huyện Cẩm Thủy Thông tin liên hệ
17 Huyện Thạch Thành Thông tin liên hệ
18 Huyện Vĩnh Lộc Thông tin liên hệ
19 Huyện Thọ Xuân Thông tin liên hệ
20 Huyện Như Thanh Thông tin liên hệ
21 Huyện Như Xuân Thông tin liên hệ
22 Huyện Thường Xuân Thông tin liên hệ
23 Huyện Lang Chánh Thông tin liên hệ
24 Huyện Bá Thước Thông tin liên hệ
25 Huyện Quan Hóa Thông tin liên hệ
26 Huyện Quan Sơn Thông tin liên hệ
27 Huyện Mường Lát Thông tin liên hệ