CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.007244 Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện Quản lý giá Ủy ban nhân dân cấp Huyện