CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 2 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.001645.000.00.00.H56 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
1.001662.000.00.00.H56 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Tài nguyên nước Ủy ban nhân dân cấp xã