CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 17 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.000635.000.00.00.H56 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tư pháp
2.000547.000.00.00.H56 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.002189.000.00.00.H56 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000554.000.00.00.H56 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000748.000.00.00.H56 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000756.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.001669.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.000528.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.000893.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.001695.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.001766.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000806.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000522.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000497.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
2.000513.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000779.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.002516.000.00.00.H56 Xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp Thanh Hóa, Phòng tư pháp