CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 3 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.003622.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp xã
1.001120.000.00.00.H56 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
1.000954.000.00.00.H56 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp xã