CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 3 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.008903.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã
1.008902.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã
1.008901.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã