CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 6 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.001842.000.00.00.H56 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục tiểu học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.004552.000.00.00.H56 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục tiểu học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.005099.000.00.00.H56 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục tiểu học Hiệu trưởng (Thủ trưởng) cơ sở giáo dục
1.001639.000.00.00.H56 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.004563.000.00.00.H56 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.004555.000.00.00.H56 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện