CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 2 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.003434.000.00.00.H56 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.011466 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi một huyện, thị xã, thành phố (liên kết cấp huyện) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện