DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa

         Địa chỉ: Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

         Tổng đài điện thoại: 02373900900;  Email: tthcc@thanhhoa.gov.vn.

 TT 

           Họ tên           

           Chức vụ              

              Đơn vị               

 Số máy lẻ Tổng đài  

Địa chỉ thư điện tử

1  Nguyễn Thị Nga  Chuyên viên  Bảo hiểm Xã hội tỉnh 102  ngant.bhxh@thanhhoa.gov.vn
2  Hùng Văn Phúc  Chuyên viên  Bảo hiểm Xã hội tỉnh 102  phuchv.bhxh@thanhhoa.gov.vn
 Phạm Thị Thủy  Chuyên viên  Sở Công Thương 103  thuypt.sct@thanhhoa.gov.vn
4  Lê Thị Ngọc  Chuyên viên   Sở Y tế 104  ngoclt.syt@thanhhoa.gov.vn
5  Cao Đăng Hưng  Nhân viên  
 Sở Tài chính
 Sở Ngoại vụ
 Sở Khoa học và Công nghệ
 Sở Thông tin và Truyền thông
 Ban Dân tộc
 Công ty Điện Lực Thanh Hóa
105  hungcd@thanhhoa.gov.vn
6  Nguyễn Ngọc Tuấn  Chuyên viên   Sở Giáo dục và Đào tạo 107  tuannn.sgtdt@thanhhoa.edu.vn
7  Lê Thị Tâm  Chuyên viên    Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 108  tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
8  Lê Thị Mỹ Linh  Chuyên viên   Sở Tư pháp 109  linhltm.stp@thanhhoa.gov.vn
9  Nguyễn Thị Hồng  Chuyên viên   Sở Tư pháp 110  hongnt.stp@thanhhoa.gov.vn
10  Hoàng Thị Mai  Chuyên viên  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 111  maiht.svhttdl@thanhhoa.gov.vn
11  Nguyễn Thị Bích Liên  Chuyên viên  Sở Nông nghiệp và PTNT 112  lienntb.snnptnt@thanhhoa.gov.vn
12  Nguyễn Ngọc Tú  Chuyên viên  Sở Kế hoạch và Đầu tư 114  tunn.skhdt@thanhhoa.gov.vn
13  Nguyễn Thu Hà  Chuyên viên  Sở Kế hoạch và Đầu tư 115  hant.skhdt@thanhhoa.gov.vn
14  Nguyễn Thị Thu Trang  Chuyên viên  Sở Nội vụ 116  trangntt.snv@thanhhoa.gov.vn
15  Nguyễn Thị Thu  Chuyên viên  Sở Tài nguyên và Môi trường  117  thunt.stnmt@thanhhoa.gov.vn
16  Lê Thị Thắng  Chuyên viên   Sở Tài nguyên và  Môi trường 118  thanglt.stnmt@thanhhoa.gov.vn
17  Lê Quang Trung  Chuyên viên   Sở Xây dựng 119  trunglq.sxd@thanhhoa.gov.vn
18  Mai Văn An  Chuyên viên   Sở Giao thông vận tải 120  anmv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
19  Nguyễn Đức Trình  Chuyên viên  Sở Giao thông vận tải 121  trinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
20  Phạm Văn Thuận  Chuyên viên  Sở Giao thông vận tải 122  thuanpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn
21  Đỗ Thị Hà  Nhân viên   Bưu điện tỉnh 209  doha120980@gmail.com
22  Lê Mỹ Hạnh  Luật sư  Công ty Luật Năm Châu 209  hanhls@gmail.com