CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.002396.000.00.00.H56 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã