CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.002487 Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp Công nghiệp địa phương Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh