CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 10 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.007064 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.007921 Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện Thi đua - khen thưởng Hội nông dân cấp huyện
2.000414.000.00.00.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.000356.000.00.00.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.000364.000.00.00.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.000374.000.00.00.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.000804.000.00.00.H56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.000843.000.00.00.H56 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.000385.000.00.00.H56 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.000402.000.00.00.H56 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện