CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 4 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.001449.000.00.00.H56 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.001457.000.00.00.H56 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.002080.000.00.00.H56 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.000930.000.00.00.H56 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã