CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 16 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.005435.000.00.00.H56 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính Thanh Hóa
1.005434.000.00.00.H56 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính -Kế hoạch
1.006761 Quyết định bán tài sản công (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006762 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006750 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006764 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006742 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006765 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006752 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện). Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006755 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006747 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006767 Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006772 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006768 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006770 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.006758 Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện) Quản lý công sản Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện