UBND Cấp xã
Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Địa chỉ: Phường Trúc Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373.617.237
Email: bqlkktns@thanhhoa.gov.vn

Có 59 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
2 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
3 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
4 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
5 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
6 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
7 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
8 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
9 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
10 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
11 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
12 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
13 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
14 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
15 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Đăng ký
16 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Đăng ký
17 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
18 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
19 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
20 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
21 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
22 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
23 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
24 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
25 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
26 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (BQL) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
27 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
28 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
29 Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
30 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
31 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
32 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
33 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
34 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài (BQL) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
35 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (BQL) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
36 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (BQL) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
37 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
38 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
39 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
40 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
41 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
42 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
43 Cấp giấy phép môi trường Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
44 Cấp đổi giấy phép môi trường Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
45 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
46 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
47 Hỗ trợ các phương tiện vận tải biến quốc tế bằng container qua Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
48 Hỗ trợ các phương tiện vận tải biển nội địa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
49 Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
50 Thủ tục xét tuyển công chức Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
51 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
52 Thủ tục thi tuyển viên chức Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
53 Thủ tục thi tuyển công chức Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
54 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
55 Thủ tục xét tuyển viên chức Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
56 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
57 Cấp lại giấy phép môi trường Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
58 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
59 Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất (Cấp tỉnh) Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký