UBND Cấp xã
Sở Nội vụ
Địa chỉ: 47 Đại lộĐại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa,.
Số điện thoại: 02373 753739
Email: snv@thanhhoa.gov.vn

Có 98 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
2 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
3 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
4 Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
5 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
6 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
7 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
8 Xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
9 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
10 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
11 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
12 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
13 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
14 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
15 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
16 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
17 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
18 Hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
19 Thủ tục đổi tên quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
20 Tự giải thể quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
21 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
22 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
23 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
24 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
25 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
26 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
27 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
28 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
29 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
30 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
31 Giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
32 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
33 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
34 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
35 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
36 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo , tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
37 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
38 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
39 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
40 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
41 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
42 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
43 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
44 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
45 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
46 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
47 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
48 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
49 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
50 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
51 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
52 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
53 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
54 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
55 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
56 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
57 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
58 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
59 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
60 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
61 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh. Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
62 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh. Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
63 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
64 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
65 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
66 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
67 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Đăng ký
68 Thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Thể dục - Thể thao; giải thưởng về Khoa học và Công nghệ, Văn học - Nghệ thuật, Báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
69 Xét, cấp học bổng chính sách Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
70 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
71 Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
72 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
73 Thẩm định đề án vị trí việc làm (theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
74 Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm (theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
75 Thẩm định đề án vị trí việc làm (theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
76 Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm (theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
77 Thẩm định số lượng người làm việc Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
78 Thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
79 Công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu” cho các doanh nghiệp Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
80 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
81 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
82 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
83 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
84 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
85 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
86 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
87 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
88 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
89 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã (TTHC Cấp Tỉnh) Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
90 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
91 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
92 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
93 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
94 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
95 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
96 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
97 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
98 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký