UBND Cấp xã
UBND Huyện Thường Xuân
Địa chỉ: Số 13, đường Cầm Bá Thước, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (0373)873.002
Email: thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

Có 266 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
2 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
3 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
4 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
5 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
6 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
7 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
8 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
10 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
11 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
13 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
14 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
15 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
16 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
17 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
18 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
19 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
20 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
21 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
22 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
23 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
24 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
25 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
26 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
27 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
28 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
29 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
30 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
31 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
32 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
33 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
34 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
35 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
36 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
37 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
38 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
39 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
40 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
41 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
42 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
43 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
44 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
45 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
46 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
47 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
48 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
49 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
50 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
51 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
52 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
53 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
54 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
55 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
56 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
57 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
58 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
59 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
60 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
61 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
62 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
63 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
64 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
65 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
66 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
67 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
68 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
69 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
70 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
71 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
72 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
73 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
74 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
75 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
76 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
77 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
78 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
79 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
80 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
81 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
82 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
83 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
84 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
85 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
86 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
87 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
88 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
89 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
90 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
91 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
92 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
93 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
94 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
95 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
96 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
97 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
98 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
99 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
100 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
101 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
102 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
103 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
104 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
105 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
106 Công bố mở cảng cá loại 3 UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
107 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
108 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
109 Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
110 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
111 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
112 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
113 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
114 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
115 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
116 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
117 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
118 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
119 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
120 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
121 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
122 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
123 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
124 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
125 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
126 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
127 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
128 Hỗ trợ dự án liên kết UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
129 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
130 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
131 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
132 Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
133 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
134 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
135 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
136 Quyết định bán tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
137 Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
138 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
139 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện). UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
140 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
141 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
142 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
143 Mua hóa đơn lẻ UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
144 Mua quyển hóa đơn UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
145 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
146 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
147 Phục hồi danh dự (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
148 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
149 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
150 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
151 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
152 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
153 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
154 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
155 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
156 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
157 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
158 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
159 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
160 Đề nghị đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
161 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
162 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
163 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
164 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
165 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
166 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
167 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 m3 (tấn)) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
168 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
169 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
170 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
171 Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kVA. UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
172 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
173 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
174 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
175 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
176 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
177 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
178 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
179 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
180 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
181 Xét, cấp học bổng chính sách UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
182 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
183 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
184 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
185 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
186 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
187 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
188 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
189 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
190 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
191 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
192 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
193 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
194 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
195 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
196 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
197 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
198 Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
199 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
200 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
201 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
202 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
203 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
204 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
205 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
206 Cấp giấy phép môi trường UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
207 Cấp đổi giấy phép môi trường UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
208 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
209 Cấp lại giấy phép môi trường UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
210 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
211 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
212 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
213 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
214 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
215 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
216 Thủ tục thi tuyển công chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
217 Thủ tục xét tuyển công chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
218 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
219 Thủ tục thi tuyển viên chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
220 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
221 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
222 Hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
223 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi một huyện, thị xã, thành phố (liên kết cấp huyện) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
224 Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
225 Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
226 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
227 Hỗ trợ kinh phí hợp đồng thuê hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
228 Hỗ trợ làm đường lâm nghiệp vùng trồng rừng sản xuất tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
229 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
230 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
231 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
232 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
233 Đăng ký khai thác nước dưới đất UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
234 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên sông suối nội tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước nội tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3 /s trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất (gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất thuộc sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1.000 m) có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
235 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
236 Công bố lại hoạt động bến thuỷ nội địa UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
237 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
238 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
239 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
240 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
241 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
242 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
243 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
244 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
245 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
246 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
247 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
248 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
249 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
250 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
251 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
252 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
253 Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
254 Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
255 Công bố hoạt động bến thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
256 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
257 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân, tập thể theo công trạng (Cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
258 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
259 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" (Cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
260 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" (Cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
261 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
262 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho hộ gia đình (Cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
263 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (Cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
264 Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
265 Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
266 Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký