UBND Cấp xã
UBND Huyện Thường Xuân
Địa chỉ: Số 13, đường Cầm Bá Thước, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (0373)873.002
Email: thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

Có 260 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
2 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
3 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
4 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
5 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
6 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
7 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
8 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
10 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
11 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
13 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
14 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
15 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
17 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
19 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
20 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
21 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
22 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
23 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
24 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
25 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
26 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
27 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
28 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
29 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
30 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
31 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
32 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
33 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
34 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
35 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
36 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
37 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
38 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
39 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
40 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
41 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
42 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
43 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
44 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
45 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
46 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
47 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
48 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
49 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
50 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
51 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
52 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
53 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
54 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
55 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
56 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
57 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
58 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
59 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
60 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
61 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
62 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
63 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
64 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
65 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
66 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
67 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
68 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
69 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
70 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
71 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
72 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
73 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
74 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
75 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
76 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
77 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
78 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
79 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
80 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
81 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
82 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
83 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
84 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
85 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
86 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
87 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
88 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
89 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
90 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
91 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
92 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
93 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
94 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
95 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
96 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
97 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
98 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
99 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
100 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
101 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
102 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
103 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
104 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
105 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
106 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
107 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
108 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
109 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
110 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
111 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
112 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
113 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
114 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
115 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
116 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
117 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
118 Công bố mở cảng cá loại 3 UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
119 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
120 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
121 Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
122 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
123 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
124 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
125 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
126 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
127 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
128 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
129 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
130 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
131 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
132 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
133 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
134 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
135 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
136 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
137 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
138 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
139 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
140 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
141 Hỗ trợ dự án liên kết UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
142 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
143 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
144 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
145 Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
146 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
147 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
148 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
149 Quyết định bán tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
150 Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
151 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
152 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện). UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
153 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
154 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
155 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
156 Mua hóa đơn lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
157 Mua quyển hóa đơn UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
158 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
159 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
160 Phục hồi danh dự (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
161 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
162 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
163 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
164 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
165 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
166 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
167 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
168 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
169 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
170 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
171 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
172 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
173 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
174 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
175 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
176 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
177 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
178 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
179 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
180 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
181 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
182 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
183 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
184 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
185 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
186 Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kVA. UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
187 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
188 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
189 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
190 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
191 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
192 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
193 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
194 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
195 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
196 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
197 Xét, cấp học bổng chính sách UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
198 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
199 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
200 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
201 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) UBND Huyện Thường Xuân Đăng ký
202 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
203 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
204 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
205 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
206 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
207 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
208 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
209 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
210 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
211 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
212 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
213 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
214 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
215 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
216 Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp. UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
217 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
218 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
219 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
220 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
221 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
222 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
223 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
224 Cấp giấy phép môi trường UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
225 Cấp đổi giấy phép môi trường UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
226 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
227 Cấp lại giấy phép môi trường UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
228 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
229 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
230 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
231 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
232 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
233 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
234 Thủ tục thi tuyển công chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
235 Thủ tục xét tuyển công chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
236 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
237 Thủ tục thi tuyển viên chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
238 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
239 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
240 Hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
241 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi một huyện, thị xã, thành phố (liên kết cấp huyện) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
242 Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
243 Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
244 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
245 Hỗ trợ kinh phí hợp đồng thuê hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
246 Hỗ trợ làm đường lâm nghiệp vùng trồng rừng sản xuất tập trung UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
247 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
248 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
249 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
250 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
251 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
252 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
253 Đăng ký khai thác nước dưới đất UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
254 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên sông suối nội tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước nội tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3 /s trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất (gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất thuộc sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1.000 m) có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
255 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND Huyện Thường Xuân Toàn trình Đăng ký
256 Công bố lại hoạt động bến thuỷ nội địa UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
257 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
258 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
259 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký
260 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thường Xuân Một phần Đăng ký