UBND Huyện Như Thanh
Địa chỉ: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (02373)848.002
Email: nhuthanhadmin@thanhhoa.gov.vn

UBND Huyện Như Thanh

Có 169 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
2 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
3 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
5 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
6 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
8 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
9 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
10 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
11 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
12 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
14 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
17 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
18 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
19 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
20 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
21 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
22 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
23 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
24 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
26 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
27 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
28 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
29 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
30 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014. B-BYT-286621-TT UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
31 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
32 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
33 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
34 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
35 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
36 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
37 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
38 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
39 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
40 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
41 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
42 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
43 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
44 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
45 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
46 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
47 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
48 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
49 Công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
50 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
51 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
52 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
53 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
54 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
55 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
56 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
57 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
58 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
59 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
60 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
61 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
62 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
63 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
64 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
65 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
66 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
67 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
68 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
69 Đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
70 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
71 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
72 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
73 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản. UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
74 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
75 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
76 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
77 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
78 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
79 Cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
80 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
81 Công nhận danh hiệu “thôn, làng, bản, tổ dân phố kiểu mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
82 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
83 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
84 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
85 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
86 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
87 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
88 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
89 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
90 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
91 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
92 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
93 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
94 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
95 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
96 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
97 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
98 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
99 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
100 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
101 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
102 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
103 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
104 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
105 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
106 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
107 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
108 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
109 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
110 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
111 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
112 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
113 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
114 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
115 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
116 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
117 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
118 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
119 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
120 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
121 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
122 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
123 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
124 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
125 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
126 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính khác. UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
127 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
128 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
129 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
130 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
131 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
132 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
133 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
134 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp huyện quản lý UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
135 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
136 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
137 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
138 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
139 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
140 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
141 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
142 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
143 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
144 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
145 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
146 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
147 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
148 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
149 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
150 Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
151 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sân (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
152 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
153 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
154 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
155 Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh. UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
156 Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
157 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
158 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
159 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
160 Công bố mở cảng cá loại 3 UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
161 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
162 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
163 Xác nhận bảng kê lâm sản UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
164 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
165 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
166 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
167 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
168 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
169 THỦ TỤC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
Top