UBND Cấp xã
Ban Dân tộc
Địa chỉ: 104, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.
Số điện thoại: 037 3755726
Email: bdt@thanhhoa.gov.vn