UBND Cấp xã
UBND Huyện Thọ Xuân
Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373.833.213
Email: thoxuan@thanhhoa.gov.vn

Có 323 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
4 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
5 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
6 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
7 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
8 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
9 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
11 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
16 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
17 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
20 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
21 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
22 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
23 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
24 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
25 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
26 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
27 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
28 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
29 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
30 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
31 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
32 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
33 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
34 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
35 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
36 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
37 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
38 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
39 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
40 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
41 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
42 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
43 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
44 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
45 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
46 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
47 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
48 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
49 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
50 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
51 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
52 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
53 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
54 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
55 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
56 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
57 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
58 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
59 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
60 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
61 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
62 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
63 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
64 Thủ tục công nhận danh hiệu Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
65 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
66 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
67 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
68 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
69 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
70 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
71 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
72 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
73 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
74 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
75 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
76 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
77 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
78 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
79 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
80 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
81 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
82 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
83 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
84 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
85 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
86 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
87 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
88 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
89 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
90 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
91 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
92 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
93 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
94 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
95 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
96 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
97 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
98 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
99 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
100 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
101 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
102 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
103 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
104 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
105 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
106 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
107 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
108 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
109 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
110 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
111 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
112 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
113 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
114 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
115 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
116 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
117 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
118 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
119 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
120 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
121 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
122 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
123 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
124 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn). UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
125 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm). UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
126 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
127 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
128 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
129 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
130 Công bố mở cảng cá loại 3 UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
131 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
132 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
133 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
134 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
135 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
136 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
137 Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
138 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
139 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
140 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
141 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
142 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
143 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
144 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
145 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
146 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
147 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
148 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
149 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
150 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
151 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
152 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
153 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
154 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
155 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
156 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
157 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
158 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
159 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
160 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
161 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
162 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
163 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) (Chi nhánh) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
164 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
165 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
166 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
167 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
168 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
169 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
170 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
171 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
172 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
173 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
174 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
175 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
176 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
177 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
178 Bố trí ổn định dân cư trong huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
179 Hỗ trợ dự án liên kết UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
180 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
181 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
182 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
183 Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
184 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
185 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
186 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
187 Quyết định bán tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
188 Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
189 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
190 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện). UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
191 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
192 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
193 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
194 Mua hóa đơn lẻ UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
195 Mua quyển hóa đơn UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
196 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
197 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
198 Phục hồi danh dự (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
199 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
200 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
201 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
202 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
203 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
204 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
205 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
206 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
207 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
208 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
209 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
210 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
211 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
212 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
213 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
214 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
215 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
216 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
217 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
218 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
219 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
220 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
221 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
222 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
223 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
224 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
225 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
226 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
227 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
228 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
229 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
230 Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kVA. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
231 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
232 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
233 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
234 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
235 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
236 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
237 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
238 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
239 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
240 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
241 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
242 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
243 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
244 Xét, cấp học bổng chính sách UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
245 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
246 Công nhận khu vực biển cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
247 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
248 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
249 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
250 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
251 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
252 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
253 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
254 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
255 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
256 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
257 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
258 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
259 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
260 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
261 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
262 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
263 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
264 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
265 Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
266 Hỗ trợ xây dựng các công trình: Trạm y tế xã; Trung tâm văn hóa, thể thao xã (Nhà văn hóa đa năng + sân thể thao xã); Nhà lớp học (hoặc phòng chức năng) các cấp trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hoặc liên trường Tiểu học - Trung học cơ sở UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
267 Hỗ trợ xây dựng hệ thống mương, rãnh thoát nước thải khu dân cư có nắp đậy UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
268 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
269 Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
270 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
271 Hỗ trợ kinh phí hợp đồng thuê hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
272 Hỗ trợ làm đường lâm nghiệp vùng trồng rừng sản xuất tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
273 Khen thưởng cho các xã, thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới theo các mức độ: nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hoặc bảo trì, nhằm nâng cao chất lượng các công trình, các nội dung tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đầu tư thuộc đối tượng hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
274 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
275 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
276 Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
277 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
278 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
279 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
280 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Xã Trường Xuân 2 Đăng ký
281 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh UBND Xã Trường Xuân 2 Đăng ký
282 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý UBND Xã Trường Xuân 2 Đăng ký
283 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
284 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
285 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
286 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
287 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
288 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
289 Cấp giấy phép môi trường UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
290 Cấp đổi giấy phép môi trường UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
291 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
292 Cấp lại giấy phép môi trường UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
293 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
294 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
295 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
296 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
297 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
298 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
299 Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
300 Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
301 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
302 Hỗ trợ kinh phí hợp đồng thuê hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
303 Hỗ trợ làm đường lâm nghiệp vùng trồng rừng sản xuất tập trung UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
304 Khen thưởng cho các xã, thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới theo các mức độ: nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu để thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hoặc bảo trì, nhằm nâng cao chất lượng các công trình, các nội dung tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đầu tư thuộc đối tượng hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
305 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
306 Thủ tục thi tuyển công chức UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
307 Thủ tục xét tuyển công chức UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
308 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
309 Thủ tục thi tuyển viên chức UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
310 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
311 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
312 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
313 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. UBND Huyện Thọ Xuân 2 Đăng ký
314 Cung cấp dữ liệu đất đai UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
315 Hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thọ Xuân 4 Đăng ký
316 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
317 Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
318 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
319 Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
320 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
321 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi một huyện, thị xã, thành phố (liên kết cấp huyện) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Thọ Xuân 3 Đăng ký
322 Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Xã Trường Xuân 2 Đăng ký
323 Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 UBND Xã Trường Xuân 2 Đăng ký