UBND Cấp xã
UBND Huyện Thọ Xuân
Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373.833.213
Email: thoxuan@thanhhoa.gov.vn

Có 275 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
4 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
5 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
6 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
7 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
8 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
9 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
11 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
15 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
16 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
17 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
20 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
21 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
22 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
23 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
24 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
25 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
26 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
27 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
28 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
29 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
30 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
31 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
32 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
33 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
34 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
35 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
37 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
38 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
39 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
40 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
41 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
42 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
43 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
44 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
45 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
46 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
47 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
48 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
49 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
50 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
51 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
52 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
53 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
54 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
55 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
56 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
57 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
58 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
59 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
60 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
61 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
62 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
63 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
64 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
65 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
66 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
67 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
68 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
69 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
70 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
71 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
72 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
73 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
74 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
75 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
76 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
77 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
78 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
79 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
80 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
81 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
82 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
83 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
84 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
85 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
86 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
87 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
88 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
89 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
90 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
91 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
92 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
93 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
94 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
95 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
96 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
97 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
98 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
99 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
100 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
101 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
102 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
103 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
104 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
105 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
106 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
107 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
108 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
109 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
110 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
111 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
112 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
113 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
114 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
115 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
116 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
117 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
118 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
119 Công bố mở cảng cá loại 3 UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
120 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
121 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
122 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
123 Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
124 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
125 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
126 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
127 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
128 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
129 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
130 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
131 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
132 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
133 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
134 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
135 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
136 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
137 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
138 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
139 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
140 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
141 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
142 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
143 Hỗ trợ dự án liên kết UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
144 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
145 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
146 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
147 Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
148 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
149 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
150 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
151 Quyết định bán tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
152 Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
153 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
154 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện). UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
155 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
156 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
157 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
158 Mua hóa đơn lẻ UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
159 Mua quyển hóa đơn UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
160 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
161 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
162 Phục hồi danh dự (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
163 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
164 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
165 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
166 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
167 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
168 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
169 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
170 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
171 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
172 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
173 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
174 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
175 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
176 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
177 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
178 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
179 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
180 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
181 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
182 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
183 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
184 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
185 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
186 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
187 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
188 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
189 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
190 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
191 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
192 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
193 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
194 Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kVA. UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
195 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
196 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
197 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
198 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
199 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
200 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
201 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
202 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
203 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
204 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
205 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
206 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
207 Xét, cấp học bổng chính sách UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
208 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
209 Công nhận khu vực biển cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
210 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
211 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
212 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
213 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
214 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
215 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
216 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
217 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
218 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
219 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
220 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
221 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
222 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
223 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
224 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
225 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
226 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
227 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
228 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
229 Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp. UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
230 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
231 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Xã Trường Xuân Đăng ký
232 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh UBND Xã Trường Xuân Đăng ký
233 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý UBND Xã Trường Xuân Đăng ký
234 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
235 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
236 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
237 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
238 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
239 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
240 Cấp giấy phép môi trường UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
241 Cấp đổi giấy phép môi trường UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
242 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
243 Cấp lại giấy phép môi trường UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
244 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
245 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
246 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
247 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
248 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
249 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
250 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
251 Thủ tục thi tuyển công chức UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
252 Thủ tục xét tuyển công chức UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
253 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
254 Thủ tục thi tuyển viên chức UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
255 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
256 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
257 Hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
258 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi một huyện, thị xã, thành phố (liên kết cấp huyện) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
259 Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Xã Trường Xuân Đăng ký
260 Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
261 Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
262 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
263 Hỗ trợ kinh phí hợp đồng thuê hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
264 Hỗ trợ làm đường lâm nghiệp vùng trồng rừng sản xuất tập trung UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
265 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
266 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
267 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
268 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
269 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND Huyện Thọ Xuân Đăng ký
270 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
271 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND Huyện Thọ Xuân Một phần Đăng ký
272 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm UBND Xã Trường Xuân Một phần Đăng ký
273 Hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền, xây dựng thương hiệu; chi phí thiết kế, mua bao bì, nhãn mác hàng hóa cho các sản phẩm OCOP UBND Xã Trường Xuân Đăng ký
274 Đăng ký khai thác nước dưới đất UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký
275 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh UBND Huyện Thọ Xuân Toàn trình Đăng ký