UBND Cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 02 Hà Văn Mao, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373 852328
Email: vanphongso@thanhhoa.edu.vn

Có 74 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
4 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
5 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
6 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
7 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
8 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
9 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
11 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
12 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
13 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
14 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
15 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
16 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
17 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
18 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
19 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
20 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
21 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
22 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
23 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
24 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
25 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
26 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
27 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
28 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
29 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
30 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
31 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
32 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
33 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
34 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
35 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
36 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
37 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
38 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
39 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
40 Phê duyệt liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
41 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
42 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
43 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
44 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
45 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
46 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
47 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
48 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
49 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học (Trường hợp xin học lại tại trường khác đến từ tỉnh, thành phố khác và trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
50 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
51 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
52 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
53 Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
54 Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
55 Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
56 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
57 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
58 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
59 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
60 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
61 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
62 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
63 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
64 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
65 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
66 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
67 Hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Đăng ký
68 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
69 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
70 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
71 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
72 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
73 Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
74 Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký