UBND Cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 02 Hà Văn Mao, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373 852328
Email: vanphongso@thanhhoa.edu.vn

Có 68 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
4 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
5 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
6 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
7 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
8 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
9 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
11 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
12 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
13 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
14 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
15 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
16 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
17 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
18 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
19 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
20 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
21 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
22 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
23 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
24 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
25 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
26 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
27 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
28 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
29 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
30 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
31 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
32 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
33 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
34 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
35 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các đơn vị thuộc trường đại học, cao đẳng đặt ngoài khuôn viên nhà trường) Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
36 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
37 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
38 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
39 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
40 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
41 Phê duyệt liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
42 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
43 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
44 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
45 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
46 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
47 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
48 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
49 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
50 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học (Trường hợp xin học lại tại trường khác đến từ tỉnh, thành phố khác và trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
51 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục (Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
52 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người (Đối với học sinh trung học phổ thông học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
53 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
54 Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
55 Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
56 Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
57 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
58 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
59 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
60 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo 3 Đăng ký
61 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
62 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
63 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
64 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
65 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
66 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
67 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
68 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký