UBND Cấp xã
Sở Tài chính
Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02376 661001
Email: stc@thanhhoa.gov.vn

Có 21 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
2 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
3 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
4 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
5 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
6 Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
7 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
8 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Một phần Đăng ký
9 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Một phần Đăng ký
10 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
11 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
12 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
13 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
14 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
15 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Tài chính Một phần Đăng ký
16 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Tài chính Một phần Đăng ký
17 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Tài chính Một phần Đăng ký
18 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Tài chính Một phần Đăng ký
19 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Sở Tài chính Một phần Đăng ký
20 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Tài chính Một phần Đăng ký
21 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký