UBND Cấp xã
Sở Tài chính
Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02376 661001
Email: stc@thanhhoa.gov.vn

Có 38 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
2 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
3 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính Đăng ký
4 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Đăng ký
5 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Đăng ký
6 Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Sở Tài chính Đăng ký
7 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính Đăng ký
8 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
9 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Sở Tài chính Đăng ký
10 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Một phần Đăng ký
11 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Một phần Đăng ký
12 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
13 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Sở Tài chính Đăng ký
14 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Sở Tài chính Đăng ký
15 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Sở Tài chính Đăng ký
16 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Sở Tài chính Đăng ký
17 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
18 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Sở Tài chính Đăng ký
19 Quyết định điều chuyển tài sản công Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
20 Quyết định bán tài sản công Sở Tài chính Đăng ký
21 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Sở Tài chính Đăng ký
22 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
23 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
24 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp tỉnh) Sở Tài chính Đăng ký
25 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp tỉnh) Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
26 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sở Tài chính Đăng ký
27 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp tỉnh) Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
28 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp tỉnh) Sở Tài chính Đăng ký
29 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
30 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
31 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
32 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Tài chính Đăng ký
33 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Tài chính Đăng ký
34 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Tài chính Đăng ký
35 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Tài chính Đăng ký
36 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở Tài chính Đăng ký
37 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Tài chính Đăng ký
38 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký