UBND Cấp xã
Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Đại lộ Nam Sông Mã, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373 713988
Email: stttt@thanhhoa.gov.vn

Có 45 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
2 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
3 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
4 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
5 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
6 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
7 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
8 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
9 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
11 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
12 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
13 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
14 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
15 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
16 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
17 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
18 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
19 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
20 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
21 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
22 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
23 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
24 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
25 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
26 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
27 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
28 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
29 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
30 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
31 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
32 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
33 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
34 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
35 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
36 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông Một phần Đăng ký
37 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông Một phần Đăng ký
38 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Một phần Đăng ký
39 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Một phần Đăng ký
40 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông Một phần Đăng ký
41 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Một phần Đăng ký
42 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
43 Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị Sở Thông tin và Truyền thông Một phần Đăng ký
44 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
45 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký