Đến tháng 4 UBND Xã Minh Tâm đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 130
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 01/04/2023). Xem chi tiết