Đến tháng 9 UBND Thị trấn Thiệu Hóa đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 241
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 27/09/2023). Xem chi tiết