Đến tháng 9 UBND Xã Hoằng Yến đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 186
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 22/09/2023). Xem chi tiết