Đến tháng 10 UBND Xã Hoằng Phong đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 253
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 05/10/2023). Xem chi tiết