Đến tháng 3 UBND Xã Tượng Lĩnh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 21
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 20/03/2023). Xem chi tiết