Đến tháng 6 UBND Xã Đồng Tiến đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 371
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/06/2023). Xem chi tiết