Đến tháng 6 UBND Xã Tượng Văn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 133
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/06/2022). Xem chi tiết