Đến tháng 9 UBND Xã Minh Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 545
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2022). Xem chi tiết