Đến tháng 6 UBND Xã Thạch Định đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 732
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết