Đến tháng 8 UBND Xã Trường Minh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 554
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 19/08/2022). Xem chi tiết