Đến tháng 5 UBND Xã Trường Minh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 56
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/05/2023). Xem chi tiết